Vyhľadanie

Аrchív

Publikovať článok

Zakladatelia

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) bola založená v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno.

PEVŠ je moderná pedagogická a vedecko-výskumná inštitúcia, ktorá sa hlási k Humboldtovej myšlienke vysokoškolského vzdelávania spočívajúceho na najnovších poznatkoch vedy a výskumu.

Paneurópska vysoká škola rozvíja kreativitu, podporuje moderné riešenia. Jej študenti sa vo svojich odboroch stávajú kompetentnými odborníkmi a vzdelancami.

Škola disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením. Na Tomášikovej ulici v Bratislave má sídlo rektorát a Fakulta práva. Fakulta ekonómie a podnikania, Fakulta masmédií, Fakulta informatiky a Fakulta psychológie sídlia na Tematínskej ulici a na Nevädzovej ulici sa nachádza Mediálne centrum vybavené špičkovou technikou.

Paneurópska vysoká škola presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými inštitúciami. Podporuje stálu výmenu vedomostí, myšlienok, informácií, vedeckých pracovníkov, pedagógov a študentov so svetom. Škola je členom štyroch svetových zoskupení univerzít a má partnerstvá s ďalšími dvadsiatimi univerzitami.

Paneurópska vysoká škola venuje pozornosť aj mimoškolským aktivitám študentov. Na pôde školy aktívne pôsobí Študentský klub PEVŠ.

Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy (ďalej aj ako „fakulta“ alebo „FP“) je dĺžkou svojej existencie najstaršou a prvou z existujúcich fakúlt vysokej školy pôsobiacou od samotného vzniku vysokej školy. V prvom roku existencie školy (2004/2005) bola zároveň jej jedinou fakultou a s vysokou školou splývala v jednom organizačnom celku. Ako samostatná organizačná zložka bola fakulta zriadená v súvislosti s akreditáciou ďalších študijných odborov v rámci vysokej školy, čo viedlo k založeniu nových fakúlt - Fakulty ekonómie a podnikania v júli 2005, Fakulty masmédií v roku 2007, Fakulty informatiky v roku 2008 a Fakulty psychológie v roku 2011.

Medzi rozhodujúce ciele Fakulty práva patrí jej poslanie pôsobiť ako štandardná vysoká škola v oblasti právneho poznania, ako aj rozvíjať a rozširovať ponuku ďalších akreditovaných študijných odborov. Prostriedkom napĺňania tohto cieľa je poskytovanie kvalitných študijných programov vysokoškolského štúdia a adekvátna odborná príprava absolventov týchto študijných programov nielen na tradičné právnické povolania.

Výučba na fakulte sa uskutočňuje bilingválne, resp. multilingválne s akcentom na anglický jazyk, simultánne tlmočenie prednášok do slovenského jazyka zabezpečuje škola iba v I. a II. ročníku bakalárskeho štúdia. K profilácii absolventa, konkurencieschopného v rámci členských štátov EÚ, má prispieť získanie prehĺbených znalostí európskeho a medzinárodného práva. Umožňuje to trvalý kontakt s profesormi právnických fakúlt z členských štátov EÚ, ako aj možnosť absolvovať časť štúdia na zahraničných právnických fakultách prostredníctvom využívania programov akademických mobilít.

Fakulta ekonómie a podnikania (FEP) vznikla v roku 2005 a od akademického roka 2005/2006 zabezpečuje úplne vysokoškolské vzdelávanie. Po jeho ukončení absolvent získa vysokoškolský diplom a titul inžinier (Ing). Od akademického roka 2006/2007 fakulta zabezpečuje aj doktorandské štúdium. Jeho absolventi získavajú akademický titul "doktor" ("philosophiae doctor", v skratke "PhD").

Fakulta vychádza z trendov rozvoja ekonomiky v Slovenskej republike a vo svete. Poskytuje kvalitné ekonomické vzdelanie a absolventov pripravuje na pôsobenie predovšetkým v podnikaní, manažmente, obchode a marketingu.

Štúdium na  fakulte významne ovplyvňuje medzinárodná spolupráca so známymi profesormi, docentmi a odborníkmi z hospodárskej praxe zo Slovenska, Českej republiky, Rakúska, Nemecka a Ruskej federácie. Fakulta aktualizovala v roku 2009 študijné programy s cieľom priblížiť obsah a metodiku výučby čo najviac študijným podmienkam na prestížnych vysokých školách ekonomického zamerania vo svete. Zvýšila sa kvalita vzdelávania a atraktivita štúdia aj pre zahraničných študentov. Do výučby pribudli nové ekonomické disciplíny. Zmeny poskytujú príležitosť aj tým študentom, ktorí dávajú prednosť formovaniu manažérskych zručností, zvládnutiu činností spojených s pôsobením podnikateľských subjektov na domácom a medzinárodnom trhu. Študijné programy ponúkajú voliteľné a výberové predmety, prostredníctvom ktorých si študenti osvojujú vedomosti a schopnosti v oblasti organizácie činnosti podnikov a vedenia ľudí.

V cudzojazyčnom vzdelávaní fakulta ponúka študentom bakalárskeho štúdia samostatný štvorsemestrálny program „Ekonomická komunikácia v cudzom jazyku“. Počas inžinierskeho štúdia sa rozširuje výučba o druhý svetový jazyk.

Fakulta masmédií je v poradí treťou fakultou Paneurópskej vysokej školy, vznikla v máji 2007 a vzdelávať začala od akademického roku 2007/2008. Fakulta masmédií PEVŠ sa zameriava na výchovu profesionálov s teoretickými a praktickými poznatkami, ktoré dokážu kreatívne využiť v printovej, elektronickej, internetovej, multimediálnej, reklamnej a manažérskej praxi.

Vzdelávanie zahŕňa aktuálne trendy nových informačných technológií v mediálnom svete. Fakulta sa výrazne orientuje na prax a študentov vzdelávajú pedagógovia aj významní odborníci z mediálnej, marketingovej a manažérskej praxe, pôsobiaci na Slovensku i v zahraničí (z Rakúska, Ruska, Česka, Nemecka).

Škola má moderné ateliéry a štúdiá s profesionálnou technikou (fotoateliér, rozhlasové a televízne štúdio, strižne). Študenti si v nich overujú praktické zručnosti a rozvíjajú získané vedomosti. Európsky charakter fakulty zvýrazňuje spolupráca so zahraničnými univerzitami, výučba niektorých predmetov v anglickom jazyku aj orientácia kurzov študijných programov na európske reálie. Fakulta masmédií PEVŠ tak vytvorila profil vzdelávania porovnateľný s najmodernejšími školami mediálneho a marketingového manažmentu vo vyspelých krajinách Európskej únie. Fakulta masmédií PEVŠ uskutočňuje všetky tri stupne vysokoškolského štúdia: bakalársky, magisterský a doktorandský v dennej a externej forme.

Študijné programy na Fakulte masmédií PEVŠ sú akreditované v študijnom odbore 3.2.3 Masmediálne štúdiá. Bakalárske štúdium sa uskutočňuje v študijných programoch Mediálna komunikácia a Dizajn médií, magisterské štúdium v študijných programoch: Masmediálna a marketingová komunikácia a Dizajn médií, doktorandské štúdium v študijnom programe Masmediálne štúdiá.

S cieľom pripraviť absolventov na zvládnutie náročných požiadaviek praxe fakulta umožňuje prepojenie štúdia masmédií so štúdiom práva, ekonómie a informatiky.

Fakulta informatiky Paneurópskej vysokej školy rozširuje jej ponuku právnického, ekonomického, masmediálneho a psychologického vzdelávania o štúdium informatiky. Akreditačná komisia SR v júli 2008 priznala škole právo uskutočňovať bakalársky študijný program Aplikovaná informatika a následne bola zriadená Fakulta informatiky – jediná fakulta tohto zamerania na súkromnej vysokej škole na Slovensku.

Fakulta informatiky s ohľadom na požiadavky doby cielene pripravuje študentov na profesionálne pôsobenie v oblasti informačných technológií. Kladie dôraz na výchovu profesionála, ktorý zvláda nadštandardné požiadavky IT praxe.

Fakulta informatiky ponúka:

Flexibilitu štúdia prispôsobenú aktuálnym potrebám trhu.

Prepojenie teórie a praxe s najmodernejšími informačnými a  komunikačnými technológiami.

Možnosť súbežného štúdia informatiky so študijnými programami v odbore práva, ekonómie a masmédií.

Práve prepojenie štúdia informatiky so štúdiom práva, ekonómie, médií a marketingu umožňuje reagovať na aktuálne výzvy aj mimo rámec IT komunity.

Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy, založená v roku 2011, je jedinou fakultou tohto druhu na Slovensku.

Fakulta má akreditované študijné programy pre všetky tri stupne štúdia – bakalárske a magisterské (Bc., Mgr.) v študijnom odbore psychológia a doktorandské (PhD.) v študijnom odbore pedagogická, poradenská a školská psychológia.

Poslaním fakulty je kvalitná teoretická a praktická príprava študentov, aby splnili podmienky pre získanie „Európskeho certifikátu z psychológie“ a zápisu do zoznamu europsychológov. To umožní absolventom fakulty pôsobiť v rámci celej Európskej únie. „Európsky certifikát z psychológie“ stanovuje špecifiká vysokoškolskej prípravy psychológov a vymedzuje formy vzdelávania na všetkých stupňoch štúdia.

Na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave pracuje tím odborníkov – psychológov, ktorí poskytujú kvalitné vzdelanie a pripravujú absolventov kompetentne a kvalifikovane vykonávať profesiu psychológa. Súčasťou pedagogického zboru sú aj externí spolupracovníci - kvalifikovaní vedeckí a pedagogickí pracovníci z akademických a vedeckých inštitúcií, ako aj odborníci z praxe.